01 jul 2005 17:00

Verloven en afwezigheden

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende wijziging van het koninklijk besluit (*) betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen.

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende wijziging van het koninklijk besluit (*) betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen.

Het ontwerp past de verlofregeling voor contractuele en statutaire personeelsleden aan het Verdrag nr 132 (**) betreffende vakantie met behoud van loon aan. Het past ook de wijzigingen op het vlak van het moederschapsverlof voorzien in de programmawet van 9 juli 2004 toe. Ten slotte komt het tegemoet aan een aantal eisen op het vlak van het opvangverlof voor adoptie, het verlof om dwingende redenen van familiaal belang en de compensatiedagen tussen kerstmis en nieuwjaar. Het ontwerp wordt aan de vakbondsorganisaties voor overleg en voor advies aan de Raad van State voorgelegd. (*) van 19 november 1998. (**) aangenomen in Genève op 24 juni 1970.