01 jul 2005 17:00

Gezinsbijslag voor zelfstandigen

Op voorstel van mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand en landbouw, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen.

Op voorstel van mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand en landbouw, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen.

De maatregel laat toe om het recht te behouden op de gezinsbijslag voor de kinderen wier zelfstandige ouders een faillissement hebben geleden of gescheiden zijn. Enerzijds, kan men zo de gezinsbijslagen betalen gedurende de vier kwartalen in de loop van dewelke de zelfstandige de sociale verzekering geniet in geval van faillissement, zelfs als de betrokkene de sociale referentiebijdragen niet geregeld heeft. Anderzijds, moeten de gescheiden echtgenoten/echtgenotes niet meer verplicht van tafel en bed gescheiden zijn of echtgescheiden zijn om een individuele afwijking inzake de betaling van de gezinsbijslag te verkrijgen, maar zal het voor hen eenvoudigweg voldoende zijn om een aparte verblijfplaats te hebben. De bepaling maakt een einde aan een nieuwe bestaande discriminatie tussen de zelfstandigen en de loontrekkenden. Deze discriminatie was des te onaanvaardbaar daar ze rechtstreeks betrekking had op de kinderen die uiteraard hoegenaamd niet verantwoordelijk zijn voor de economische of sentimentele toestand van hun ouders.