01 jul 2005 17:00

Evaluatie van maatregelen die de selectieve bescherming versterken

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, nam de Ministerraad kennis van het verslag over de evaluatie van maatregelen die de selectieve bescherming versterken.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, nam de Ministerraad kennis van het verslag over de evaluatie van maatregelen die de selectieve bescherming versterken.

De regering belastte (*) een gemengde werkgroep met het formuleren binnen zes maanden van voorstellen over volgende onderwerpen: - het vereenvoudigen en verbeteren van de efficiëntie van de voorkeurregeling en de maximumfactuur, - het creëren van duidelijkheid over wat aanrekenbaar is aan de patiënten op het vlak van de medische hulpmiddelen, - het analyseren van de sterke stijging van patiënten met een chronisch zorgforfait en het onderzoeken van de uitbreiding van de duur van het palliatief zorgforfait. Een werkgroep werd gevormd die zich prioritair zou bezighouden met de integratie van de fiscale maximumfactuur in de inkomensmaximumfactuur. Het eerste deel van het verslag vermeldt de vaststellingen van de werkgroep. Het tweede deel bevat een juridische analyse van de aanrekenbaarheid van de medische hulpmiddelen, die de juridische dienst van het RIZIV heeft opgesteld. Het derde deel stelt een financiële analyse voor van de maatregel inzake het zorgforfait voor chronische zieken, rekening houdend met de overschrijding van het budget met 6,9 miljoen euro die in 2004 werd vastgesteld. Ook bevat het verslag een aantal gegevens over de evolutie van de remgelden. (*) op 26 november 2004.