01 jul 2005 17:00

Algemene samenwerkingsovereenkomst Tanzania

Op voorstel van de heer Karel de Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, houdende instemming met de Algemene Overeenkomst met Tanzania (*).

Op voorstel van de heer Karel de Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, houdende instemming met de Algemene Overeenkomst met Tanzania (*).

Tanzania is één van de 18 bilaterale partners die op basis van de wet van 25 mei 1999 en van de beslissing van de Ministerraad van 7 november 2003 werden weerhouden als partners van de Belgische internationale samenwerking. De overeenkomst schetst het algemene kader waarin de Internationale bilaterale Samenwerking van regeringen tot regering met Tanzania zal verlopen. Prioriteit werd gegeven aan: - vijf sectoren: gezondheidszorg, onderwijs, landbouw en voedselzekerheid, basisinfrastructuur en maatschappijopbouw, - drie transsectorale thema's: zorg voor het leefmilieu, gelijkheid tussen mannen en vrouwen en sociale economie. Deze Algemene Overeenkomst laat toe verschillende Bijzondere Overeenkomsten af te sluiten voor elk van de projecten of -programma's die kaderen in de overeengekomen Indicatieve Samenwerkings-programma's. Het komende programma betreft de 2003-2007 periode en voorziet 40,249 miljoen euro voor projecten en programma's in de hierboven aangeduide sectoren en thema's. Daarnaast wordt ook in een fonds voorzien waarmee studieopdrachten voor de Belgisch-Tanzaniaanse ontwikkelingssamenwerking kunnen worden bekostigd. (*) ondertekend in Dar Es Salaam, op 16 oktober 2002.