01 jul 2005 17:00

Overeenkomsten Zuid-Afrika

Op voorstel van de heer Karel de Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, houdende instemming met het Algemeen Samenwerkingsakkoord (*) en met het Akkoord over de Voorschriften van de Technische Assistentie (**) met Zuid-Afrika.

Op voorstel van de heer Karel de Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, houdende instemming met het Algemeen Samenwerkingsakkoord (*) en met het Akkoord over de Voorschriften van de Technische Assistentie (**) met Zuid-Afrika.

Zuid-Afrika is één van de 18 partners die op basis van de wet van 25 mei 1999 en de beslissing van de Ministerraad van 7 november 2003 werden weerhouden als concentratieland van de Belgische internationale samenwerking. Het verdrag schetst het algemene kader waarin de Internationale bilaterale Samenwerking van regeringen tot regering met Zuid-Afrika zal verlopen. Prioriteit werd gegeven aan: - vier thema's: Gezondheidszorg, Veiligheid en justitie, Landhervorming en Steun aan het 'New African Initiative' (een gedetailleerd ontwikkelingsproject voor de economische en sociale heropleving van Afrika). - drie transsectorale thema's: zorg voor het leefmilieu, gelijkheid tussen mannen en vrouwen en sociale economie. Deze Algemene Overeenkomst laat toe om verschillende Bijzondere Overeenkomsten af te sluiten voor elk van de projecten of programma's die zullen kaderen in nog overeen te komen Indicatieve Samenwerkingsprogramma's. Daarnaast wordt eveneens een fonds opgericht waarmee studieopdrachten in het kader van de Belgisch - Zuid-Afrikaanse ontwikkelingssamenwerking kunnen worden bekostigd. (*) ondertekend in Durban, op 8 juli 2002. (**) ondertekend in Pretoria, op 18 oktober 2002.