01 jul 2005 17:00

Algemene samenwerkingsovereenkomst Niger

Op voorstel van de heer Karel de Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, houdende instemming met de Algemene Overeenkomst inzake Ontwikkeling met de Republiek Niger (*).

Op voorstel van de heer Karel de Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, houdende instemming met de Algemene Overeenkomst inzake Ontwikkeling met de Republiek Niger (*).

Niger is één van partnerlanden die op basis van de wet van 25 mei 1999 en van de beslissing van de Ministerraad van 7 november 2003 werden weerhouden als partners van de Belgische internationale samenwerking. De overeenkomst schetst het algemene kader waarin de Internationale bilaterale Samenwerking van regeringen tot regering met Niger zal verlopen. Prioriteit werd gegeven aan: - vijf sectoren: gezondheidszorg, onderwijs, landbouw en voedselzekerheid, basisinfrastructuur en maatschappijopbouw, - drie transsectorale thema's: zorg voor het leefmilieu, gelijkheid tussen mannen en vrouwen en sociale economie. Deze Algemene Overeenkomst laat toe verschillende Bijzondere Overeenkomsten af te sluiten voor elk van de projecten of -programma's die kaderen in de overeengekomen Indicatief Samenwerkings-programma's. Het komende programma betreft de periode 2004-2008 en voorziet 42,33 miljoen euro voor projecten en programma's in de hierboven aangeduide sectoren en thema's in de regio Dosso en de gemeenten van Niamey. Daarnaast wordt ook in een fonds voorzien waarmee studie-opdrachten voor de Belgisch-Nigerese ontwikkelingssamenwerking kunnen worden bekostigd. (*) ondertekend in Brussel, op 26 mei 2003.