23 jul 2021 19:50

Ambtenaren: toekenning van een dienstvrijstelling voor de vaccinatie tegen het coronavirus

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerpomzendbrief goed inzake de toekenning van een dienstvrijstelling voor de vaccinatie tegen het coronavirus.

Op 12 februari 2021 keurde de ministerraad een ontwerp van omzendbrief goed rond richtlijnen voor de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt inzake de toekenning van een dienstvrijstelling voor de vaccinatie tegen het coronavirus en een dienstvrijstelling voor de vrijwilligers bij de vaccinatiecentra. Deze omzendbrief nr. 693 van 24 februari 2021 is nog geldig tot en met 31 december 2021. Op 7 juli 2021 heeft de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid beslist om ook 12- tot 18- jarigen te vaccineren.

Met dit ontwerp van omzendbrief wordt evenens voorzien in de mogelijkheid voor contractuele en statutaire personeelsleden tewerkgesteld binnen het federaal administratief openbaar ambt om een dienstvrijstelling te bekomen om hun minderjarige kinderen te begeleiden bij de vaccinatie.