29 jan 2021 17:27

Ambtenarenzaken: federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter en staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker een ontwerp van omzendbrief nr. 690 goed over de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2021 en 2022, en de personeelsenveloppes in 2021 en 2022.

Er wordt een regelmatige monitoring van de personeelskredieten georganiseerd voor alle federale openbare ambten. Een jaarlijks gepubliceerde omzendbrief stelt de diensten in kennis van de richtsnoeren voor de monitoring van het jaar in kwestie en bepaalt de geldende personeelsenveloppes voor het personeelsbeleid van de diensten.

De monitoring van het risico wordt twee keer georganiseerd in 2021, een eerste keer op basis van de gegevens van mei en een tweede keer op basis van de gegevens van december. De monitoring van december bevat ook een verslag over de verwezenlijkingen in 2021.

De aan de monitoring onderworpen entiteiten zijn ingedeeld in vijf groepen naargelang de instantie die het monitoringsverslag opstelt.