20 jul 2023 18:32

Ambtenarenzaken: rangschikking van de functies over de verschillende niveaus

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed dat erop is gericht de functieclassificatie, die momenteel enkel wordt uitgevoerd binnen het A-niveau, voortaan op alle niveaus binnen het federaal administratief openbaar ambt toe te passen.

Ten eerste wijzigt het ontwerp het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel door:

  • de minister van Ambtenarenzaken bevoegd te maken de functieclassificatie uit voeren binnen de niveaus B, C en D
  • de begrippen 'functiefamilies' en 'functieclassificatie' reglementair te verankeren

Ten tweede wijzigt ontwerp het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het rijkspersoneel door:

  • de wegingsmatrix van toepassing te verklaren op functies binnen de niveaus B, C en D
  • de terminologie te actualiseren

Daarnaast wijzigt het ontwerp het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut door de terminologie te actualiseren.

Verder wijzigt het ontwerp het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A door:

  • de vereenvoudigde cartografie voor niveau A binnen alle diensten van het federaal administratief openbaar ambt van toepassing te verklaren
  • de terminologie te actualiseren

De nieuwe maatregelen zullen op 1 januari 2026 in werking treden.

Het ontwerp wordt na syndicale onderhandelingen ter advies voorgelegd aan de Raad van State.