05 apr 2024 20:19

Ambtenarenzaken: rechtshulp voor de personeelsleden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2016 betreffende de rechtshulp aan de personeelsleden van bepaalde overheidsdiensten en de schadeloosstelling van de door hen opgelopen zaakschade.

Het ontwerp heeft als doel meer mogelijkheden tot toekenning van rechtshulp aan de personeelsleden te creëren. Dat werd bepaald in het koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de rechtshulp aan de personeelsleden van bepaalde overheidsdiensten en de schadeloosstelling van de door hen opgelopen zaakschade.

België heeft in 2011 de Salduzwet aangenomen en in 2016 de wet betreffende bepaalde rechten van personen die worden verhoord om te voldoen aan de Europese rechtspraak. Daardoor krijgt elke verdachte in de regel het recht om zich vanaf het eerste verhoor door de politiediensten te laten bijstaan door een advocaat.

Dit ontwerp van koninklijk besluit is dus bedoeld om dezelfde mate van garantie te bieden voor de rechten van het personeelslid. Meer bepaald gaat het om het recht om zich vanaf het eerste verhoor door de politiediensten te laten bijstaan door een advocaat wanneer het personeelslid verdacht wordt van gepleegde feiten of verzuim bij het uitoefenen van zijn functie.

Het ontwerp wordt onderworpen aan syndicale onderhandeling. Daarna wordt het ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de rechtshulp aan de personeelsleden van bepaalde overheidsdiensten en de schadeloosstelling van de door hen opgelopen zaakschade