28 apr 2023 16:42

Ambtenarenzaken: technische wijzigingen inzake het statuut van het personeel en de indienstneming - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat twee herstellingen doorvoert in navolging van de inwerkingtreding van het koninklijk besluit betreffende de selectie van het rijkspersoneel en taalexamens en het koninklijk besluit inzake de deeltijdse stage, de terbeschikkingstelling tijdens een crisis en de expertise-uitwisseling.

Het ontwerp voert de volgende herstellingen door:

  • artikel 6bis van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut wordt gewijzigd door paragraaf 2 te herstellen 
  • artikel 2 van het koninklijk besluit van 25 april 2005 tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten wordt gewijzigd zodat het op de door de regelgever beoogde manier geconsolideerd wordt in het Belgisch Staatsblad

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.