24 dec 2021 09:15

Ambtenarenzaken: verlenging van de startbaanovereenkomsten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de verlenging van de tewerkstelling van personen die via bepaalde arbeidsovereenkomsten binnen het federaal openbaar ambt werken.

Het ontwerp van koninklijk besluit wijzigt het koninklijk besluit van 22 april 2020 houdende bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus door de huidige tewerkstelling via startbaanovereenkomst te verlengen tot op de laatste dag van het kwartaal waarin het personeelslid 28 jaar wordt.

Het ontwerp wordt onderworpen aan syndicale onderhandelingen en zal daarna ter advies worden voorgelegd aan de Raad van State.