20 nov 2020 16:19

Ambtenarenzaken: verlenging van het geboorteverlof

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed om het geboorteverlof van de personeelsleden van de rijksbesturen te verlengen.

Het regeerakkoord bevat een engagement om het geboorteverlof op te waarderen doordat dit soort verlof emancipeert en de gelijkheid tussen vrouwen en mannen bevordert.

Het ontwerp van koninklijk besluit stelt voor om de maximumduur van het geboorteverlof voor het personeel van de federale overheid vanaf 1 januari 2021 te verhogen van 10 naar 15 dagen, voor de bevalling van de echtgenote of de persoon waarmee het personeelslid samenwoont. Vanaf 1 januari 2023 wordt dit nog eens verhoogd naar 20 werkdagen. Het ontwerp wijzigt niets aan het principe dat voltijdwerkers en deeltijdwerkers gelijk worden behandeld en recht hebben op evenveel werkdagen omstandigheidsverlof bij de bevalling.

Het voorontwerp van programmawet, dat vandaag in tweede lezing door de ministerraad werd goedgekeurd, voorziet deze verlenging van het geboorteverlof in het stelsel voor werknemers.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt onderworpen aan syndicale onderhandelingen in het Comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten. Daarna wordt het ter advies voorgelegd aan de Raad van State.