23 jun 2023 16:51

Ambtenarenzaken: vrijstellingen voor contractueel personeel in het kader van de selectieprocedure

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed dat vrijstellingen voorziet voor het contractueel personeel binnen het federaal administratief openbaar ambt in het kader van de vergelijkende selectie.

Om de continuïteit van de dienst te verzekeren, ervaring die gedurende de jaren werd opgedaan niet verloren te laten gaan en het principe van de statutaire tewerkstelling binnen het federaal administratief openbaar ambt te respecteren en aan te moedigen, kent dit ontwerp van koninklijk besluit bepaalde vrijstellingen toe aan personeelsleden die tewerk gesteld zijn onder een arbeidsovereenkomst.

Concreet zullen contractuele personeelsleden vrijgesteld worden van alle modules van een vergelijkende selectie, met uitzondering van de laatste, wanneer zij:

  • in dienst zijn genomen op basis van een contractuele selectie georganiseerd door het Directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling
  • minstens twee jaar ononderbroken in dienst zijn
  • een positieve evaluatie hebben verkregen

Het ontwerp wordt na syndicale onderhandelingen ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2000 betreffende de selectie en de loopbaan van het rijkspersoneel