16 dec 2022 17:53

Ambtenarenzaken: wijzigingen inzake brug- en vakantiedagen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de verlofregeling voor personeelsleden van federale overheidsdiensten.

De toekenning van brugdagen wordt vanaf 1 januari 2023 geregeld in de verlofregeling in plaats van via omzendbrief. De regeling voorziet dat een brugdag  wordt toegekend voor elke maandag voorafgaand aan een wettelijke feestdag en elke vrijdag volgend op een wettelijke feestdag. Indien het aantal werkdagen dienstvrijstelling die kunnen worden toegekend evenwel hoger ligt dan twee op jaarbasis, dan zal de minister van Ambtenarenzaken beslissen welke dienstvrijstellingen zullen worden toegekend.

Een contractueel en statutair personeelslid krijgt recht op één extra vakantiedag voor het personeelslid dat 65 jaar wordt (34 in plaats van 33 vakantiedagen) en twee extra vakantiedagen voor het personeelslid dat 66 jaar wordt (35 in plaats van 33 vakantiedagen).

Ten slotte is er een correctie van een reglementaire verwijzing in het verlofbesluit.

Het ontwerp wordt na syndicaal overleg aan de Raad van State voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden