19 apr 2024 20:19

Ambtshalve toekenning van het recht op de verhoogde tegemoetkoming

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de ambtshalve toekenning van het recht op de verhoogde tegemoetkoming voor alleenstaande werklozen, alleenstaande arbeidsongeschikten en alleenstaande invaliden invoert.

Concreet voorziet het ontwerp van koninklijk besluit in:

  • een ambtshalve toekenning van het recht op de verhoogde tegemoetkoming voor alleenstaande werklozen van tenminste 3 maanden, alleenstaande arbeidsongeschikten van tenminste 3 maanden en alleenstaande invaliden en dit zonder dat de sociaal verzekerde hiervoor een aanvraag moet indienen en bewijsdocumenten met betrekking tot zijn inkomens moet overhandigen, maar door de ziekenfondsen zelf de inkomens te laten controleren aan de hand van de authentieke bronnen waarover zij (zullen) beschikken
  • een aantal wijzigingsbepalingen om, onder andere, bepaalde noties te verduidelijken en nieuwe gegevensbanken op te nemen voor de detectie en de controle van inkomens

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 2014 betreffende de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994