27 jan 2017 13:30

Amendement aan het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake economie met betrekking tot de Mededingingsautoriteit

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters een ontwerp van amendement goed bij het voorontwerp van wet houdende diverse economische bepalingen met betrekking tot de Belgische Mededingingsautoriteit dat op 23 december 2016 werd goedgekeurd.

In het kader van de werking van de Belgische Mededingingsautoriteit wordt er voorgesteld om meerdere aspecten aangaande haar werking te verduidelijken en te verbeteren, namelijk op het vlak van personeel en begroting.

Verbeteringen en verduidelijkingen betreffende het personeel:

Het Wetboek van economisch recht laat de Belgische Mededingingsautoriteit momenteel toe om een beroep te doen op personeel dat ter beschikking wordt gesteld door de FOD Economie, of om een eigen personeelsstatuut te ontwikkelen. In het kader van de administratieve vereenvoudiging en de vraag naar een grotere mobiliteit tussen overheidsdiensten, is het wenselijk om geen apart personeelsstatuut te ontwikkelen en enkel een beroep te doen op het personeel dat ter beschikking wordt gesteld door de FOD Economie. Het Wetboek van economisch recht zal in die zin aangepast worden.
Verbeteringen en verduidelijkingen betreffende de begroting: 

Met betrekking tot de begroting van de Belgische Mededingingsautoriteit , die een in de algemene uitgavenbegroting ingeschreven dotatie geniet, voegt het ontwerp van amendement enkele bepalingen toe aan het Wetboek van economisch recht. Het begrotingsontwerp van de Belgische Mededingingsautoriteit wordt door het directiecomité opgemaakt en goedgekeurd door de minister.

Het ontwerp van amendement wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.