19 jun 2015 15:33

Amendementen op het wetsontwerp houdende diverse sociale bepalingen

De ministerraad keurt vier ontwerpen van amendement goed op het wetsontwerp houdende diverse sociale bepalingen aangaande de aanwezigheidsregistratie en de hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale schulden in de vleessector.

De ontwerpen van amendement hebben betrekking op twee onderwerpen:

  1. Hoofdelijke aansprakelijkheid voor RSZ-schulden (amendementen 1 en 2):
    Deze amendementen hebben als doel tegemoet te komen aan de vraag van de sociale partners van de sector om de begrippen "opdrachtgever" en "aannemer" te laten samensmelten. In de vleessector treden het slachthuis, de uitsnijderij of het bedrijf voor vleesbereidingen immers tegelijkertijd als "opdrachtgever" en "aannemer" op.
  2. Invoering van de aanwezigheidsregistratie in de vleessector (amendementen 3 en 4):
    Deze amendementen brengen de wetteksten in overeenstemming met de beslissingen van de laatste begrotingscontrole. Het toepassingsgebied van de aanwezigheidsregistratie wordt beperkt tot de activiteiten waarbij zich frauduleuze situaties voordoen. 
     

De ontwerpen van amendement beogen de wijziging van de bepalingen uit het ontwerp van programmawet dat op 10 juni 2015 door de Commissie Sociale Zaken van de Kamer werd goedgekeurd.