25 nov 2005 16:00

Andesgemeenschap

Instemming met de overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en de Andesgemeenschap

Instemming met de overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en de Andesgemeenschap

De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed dat instemt met de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking (*) tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, en de Andesgemeenschap en haar lidstaten Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua en Panama. Het voorontwerp is een voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken. De overeenkomst legt de basis voor de toekomstige contractuele relaties tussen de Europese Unie en Centraal Amerika. Een gelijkaardige overeenkomst werd ook ondertekend met de landen van Centraal Amerika. Ze richt zich uitsluitend op de politieke dialoog en samenwerking en omvat geen handelscomponent. De belangrijkste doelstellingen van de overeenkomst zijn de versterking van de betrekkingen tussen de EU en de landen van de Andesgemeenschap door het ontwikkelen van de politieke dialoog en het versterken van de samenwerking. Bovendien schept het de voorwaarden om over een associatieovereenkomst (met inbegrip van een vrijhandelsovereenkomst), die wederzijds tot voordeel strekt, te onderhandelen. De nieuwe overeenkomst institutionaliseert en versterkt de politieke dialoog, die tot dusver werd gevoerd op basis van een informele regeling. Die staat bekend als de verklaring van Rome (1996). De overeenkomst breidt die uit tot nieuwe gebieden, als mensenrechten, conflictpreventie, migratie en drugs- en terrorismebestrijding. Ze besteedt in het bijzonder aandacht aan de samenwerking die het proces van regionale integratie in de landen van de Andesgemeenschap ondersteunt. De overeenkomst is van onbeperkte duur en treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op die waarin de partijen elkaar mededelen dat de voor de inwerkingtreding vereiste procedures zijn voltooid. (*) ondertekend te Rome op 15 december 2003.