25 nov 2005 16:00

Ministerraad van 25 november 2005

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 25 november, Wetstraat 16, vanaf 10u30, onder het voorzitterschap van mevrouw Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 25 november, Wetstraat 16, vanaf 10u30, onder het voorzitterschap van mevrouw Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister.

De vice-Eerste Minister bevestigde de beslissing die de Ministerraad vorige vrijdag 18 november nam, om het geheel van aanvullingen en openingen inzake het generatiepact te behouden. De regering drukte de wenst uit om de dialoog op verschillende niveaus verder te zetten in een klimaat van sereniteit en behoud van de sociale vrede. Het tweede grote dossier dat de Ministerraad besprak, behandelt zijn standpunt over het advies van de Raad van State inzake de heffingen op de BEVEKS. Het dossier wordt volgende week in de commissie voor financiën van de Kamer behandeld. De Ministerraad keurde ook een wijziging van het beheerscontract van De Post goed. De Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven zal hier maandag meer informatie over geven. De Ministerraad besliste de pensioenen van de zelfstandigen aan te passen. Hij nam ook een voorontwerp van wet aan over de beslissingsprocedures inzake de vliegprocedures. De Minister van Mobiliteit benadrukte dat het voorontwerp de criteria vastlegt, volgens welke de regering zijn beslissingen neemt en die de rechtbanken kunnen controleren. Hij zei ook dat het dossier van de vliegprocedures gedepolitiseerd diende te worden, maar dat de regering haar verantwoordelijkheid neemt op het vlak van de veiligheid en de gezondheid van de bevolking. De regering nodigt de gewesten uit om de dialoog hierover verder te zetten. Een ander belangrijk dossier betreft de hervorming van de echtscheiding. Die heeft als doel om de procedure te vereenvoudigen en eenduidig te maken. De vice-Eerste Minister vestigde ook de aandacht op een dossier van preventieve diplomatie in het Midden-Oosten. België neemt deel aan de Europese operatie die de grenspost in Rafah zal controleren. De grenspost tussen de Gaza-strook en Egypte valt nu onder de bevoegdheid van de Palestijnse autoriteit.