25 nov 2005 16:00

Vakbondspremie

Regeling van de jaarlijkse betaling van de vakbondspremies door FOD Kanselarij van de Eerste Minister

Regeling van de jaarlijkse betaling van de vakbondspremies door FOD Kanselarij van de Eerste Minister

De Ministerraad keurde een ontwerp van koniklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector. Het ontwerp is een voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister. Vanaf 2006 gebeurt de jaarlijkse uitbetaling van de vakbondspremie aan de personeelsleden van de overheidssector systematisch in het jaar na het jaar waarin het recht op de premie ontstond. Daarom geven de overheidsdiensten elk jaar tussen 1 januari en 31 maart een aanvraagformulier aan hun personeelsleden. Die moeten het voor 30 juni bij hun vakorganisatie indienen. De vakorganisaties maken vervolgens een afrekening van de verschuldigde vakbondspremies en de administratieve kostenvergoedingen aan FOD Kanselarij van de Eerste Minister over. Op basis hiervan ontvangen de vakorganisaties drie gespreide betalingen: 50% voor 28 februari, 30% voor 31 mei en 20% voor 30 september. Het ontwerp wordt na syndicaal overleg voor advies aan de Raad van State voorgelegd.