25 nov 2005 16:00

Beleggingsinstrumenten

Vervanging van de wet betreffende de openbare aanbieding van effecten

Vervanging van de wet betreffende de openbare aanbieding van effecten

De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed betreffende de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. Het voorontwerp is een voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën. Het voorontwerp zet richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten in Belgisch recht om en betreffende de wijziging van Richtlijn 2001/34/EG. Het voorontwerp van wet vervangt de wet van 22 april 2003 betreffende de openbare aanbieding van effecten voor alle aspecten die betrekking hebben op de aanbiedingen tot verkoop en tot inschrijving en op de toelatingen tot de verhandeling. Het omvat de nieuwe gemeenrechtelijke regeling voor openbare aanbiedingen en toelatingen voor het verhandelen van beleggingsinstrumenten. Het voorontwerp bundelt ook de vereisten die gelden voor prospectussen over openbare aanbiedingen of toelatingen tot de verhandeling op een gereglementeerde markt van effecten uitgegeven door ICB's die onder de toepassing van de prospectusrichtlijn vallen.