25 nov 2005 16:00

Pensioenstelsel der zelfstandigen

Aanpassing van het verhogingscoëfficiënt

Aanpassing van het verhogingscoëfficiënt

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van artikel 10, §2, van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke penisoenstelsels en van artikel 3, §1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie. Het ontwerp stelt het verhogingscoëfficiënt gelijk met dat van het werknemerstelsel. Het bedrag bedoeld in art. 6, § 2, eerste lid, 3° en 9, §2, eerste lid, 3° van het koninklijk besluit wordt verhoogd met 1,020 voor de jaren na 2004. Het ontwerp wordt voor advies binnen vijf dagen aan de Raad van State voorgelegd.