25 nov 2005 16:00

Europese vennootschap

Lijst van de inlichtingen die de vennootschappen niet aan de vertegenwoordigers van de werknemers meedelen

Lijst van de inlichtingen die de vennootschappen niet aan de vertegenwoordigers van de werknemers meedelen

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van artikel 8 van de wet van 10 augustus 2005 houdende begeleidende maatregelen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de rol van de werknemers in de Europese vennootschap. Het ontwerp is een voorstel van de heer Peter Vanvelthoven, Minister van werk. Het ontwerp rondt de werkzaamheden tot omzetting van de richtlijn 2001/86/EG van de Raad van 8 oktober 2001 tot aanvulling van het statuut van de Europese vennootschap met betrekking tot de rol van de werknemers af. Het houdt de lijst in van de inlichtingen die ernstige schade kunnen berokkenen aan de onderneming als ze vespreid worden (*). Daarom zal men bepaalde inlichtingen niet aan de vertegenwoordigers van de werknemers meedelen. Andere deelt men mee onder voorbehoud van de vertrouwelijkheid. Volgende inlichtingen worden niet meegedeeld: - de distributiemarges, - de omzet uitgedrukt in absolute waarde en de uitsplitsing voor elke onderneming die deel uitmaakt van de Europese vennootschap, - het niveau en de evolutie van de kost- en verkoopprijzen per eenheid, - de gegevens over de verdeling van de kosten per product of per onderneming die deel uitmaakt van de Europese vennootschap, - de gegevens over het programma en de algemene toekomstvooruitzichten van de ondernemingen in de distributiesector: de voorgenomen inplanting van nieuwe verkooppunten, - de inlichtingen over het wetenschappelijk speurwerk, - de uitsplitsing per onderneming die deel uitmaakt van de Europese vennootschap van de gegevens over de resultatenrekening. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd. (*) in overeenstemming met het advies nr 1492 dat de nationale Arbeidsraad op 11oktober 2004 gaf.