25 nov 2005 16:00

Rust- en overlevingspensioen

Herwaardering van de rust- en overlevingspensioenen van zelfstandigen

Herwaardering van de rust- en overlevingspensioenen van zelfstandigen

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van artikel 35 van het koninklijk besluit nr 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen. Het ontwerp is een voorstel van de heer Bruno Tobback, Minister van Pensioenen, en mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand en Landbouw. Zoals overeengekomen tijdens de Ministerraad van Gembloux herwaardeert het ontwerp de pensioenen die in 1997 ingingen met 2% vanaf 1 januari 2006. De pensioenen die in 1998 en 1999 ingingen worden met 2% geherwaardeerd vanaf 1 april 2006. Er zijn speciale maatregelen voorzien voor personen die al van vroegere verhogingen hebben genoten wegens een gelijktijdig genot met andere pensioenen. Gelijkaardige maatregelen gelden ook in het stelsel van de werknemers.