19 mrt 2004 16:00

Antipersoonsmijnen

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord om volgende initiatieven inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat te financieren op de begroting 2004 van de FOD Buitenlandse Zaken.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord om volgende initiatieven inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat te financieren op de begroting 2004 van de FOD Buitenlandse Zaken.

Ontmijning en ontwapening - strijd tegen antipersoonsmijnen België heeft zich doorheen de jaren een voortrekkersrol aangemeten inzake de strijd tegen antipersoonsmijnen, nogmaals bevestigd in de regeringsverklaring van de huidige legislatuur. Het "Geneva International Centre for Humanitarian demining" (GICHD) organiseert en begeleidt het gehele institutionele mechanisme van de Mine Ban Conventie. Financiële steun aan het GICHD vormt derhalve een directe bijdrage tot de bevordering van het blijvend Belgisch profiel in de strijd tegen de antipersoonsmijnen en is tevens een uiting van de rol die België wenst te spelen ter gelegenheid van de Eerste Toetsingsconferentie van de Conventie, die van 28 november tot 3 december 2004 zal plaatsvinden in Naïrobi. Ontmijning en ontwapening - strijd tegen antipersoonsmijnen Rekening houdend met de hierboven vermelde voortrekkersrol van België is ons land ook voorstander van een verdere universalisering van de Mine Ban Conventie, zowel kwantitatief als inhoudelijk, door een adequate vertegenwoordiging van de Verdragspartijen tijdens vergaderingen. Een bijzondere inspanning wordt in dit verband gedaan ten aanzien van "mine affected countries", omdat het voor het verdere succes van de strijd tegen antipersoonsmijnen essentieel is dat deze landen actief betrokken raken bij het evalueren van het landmijnprobleem op hun grondgebied en bij het aanreiken van oplossingen. "Mine affected countries" zijn vaak ook economisch zwakkere landen. Daarom werd het Sponsorship Programme in het leven geroepen. Een bijdrage tot dit Programma bevordert ook de "naambekendheid" van België tijdens de intersessionele vergaderingen van de Verdragspartijen vermits de donorlanden met naam vermeld worden. Indien België zou specifiëren dat zijn bijdrage dient te worden ingezet om landen uit Afrika meer te betrekken bij de strijd tegen antipersoonsmijnen, zou dit ook een bijdrage vormen enerzijds tot het Afrikabeleid en anderzijds tot de rol van België tijdens de Eerste Toetsingsconferentie van de Conventie die van 28 november tot 3 december 2004 zal plaatsvinden in Naïrobi. Versteviging van de rechtstaat - Rusland en Georgië De OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) zette verkiezingswaarnemingsmissies op voor het monitoren van de verkiezingen in Georgië en in Rusland. Met o.m. het oog op het Belgische Voorzitterschap van de OVSE in 2006 is een deelname aan deze missies gewenst.