19 mrt 2004 16:00

Ministerraad van 19 maart 2004

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 19 maart 2004, in de Wetstraat 16, om
11.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 19 maart 2004, in de Wetstraat 16, om 11.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Eerste Minister besprak allereerst de voorbereiding van de bijzondere ministerraden, zaterdag en zondag in Oostende, door de Ministerraad. De agenda van 45 punten werd goedgekeurd. Die omvat 9 hefbomen: sociale zekerheid en sociale uitsluiting, senioren en pensioenen, milieu en Kyoto, verkeersveiligheid en mobiliteit, grootstedenbeleid, gezondheid en werkomgeving, gezin en familie, sociale economie en administratieve vereenvoudiging. Guy Verhofstadt herinnerde eraan dat in Gembloers een pak maatregelen op het vlak van economie en ondernemingen genomen werden. De uitvoering van deze lange-termijnmaatregelen zal regelmatig gecontroleerd worden. Wat betreft de Ministerraad van vandaag vrijdag benadrukte de Eerste Minister de maatregel betreffende de modaliteiten voor de uitgifte van de obligatielening van het Startersfonds (bericht 24) evenals die betreffende de bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden (bericht 26); Hij heeft ook de benoeming bevestigd van de nieuwe directeur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (bericht 10); De Eerste Minister heeft ook benadrukt dat, in tegenstelling tot wat wordt beweerd in het Spaans dagblad El Periodico, er heden geen aanwijzingen zijn van enige band tussen België en de terroristische aanslagen van 11 maart in Madrid (bericht varia2). De Ministerraad keurde ook het volgende goed: - de voorstellen rond de methodes voor de analyse, door Accenture n.v., van het FEDCOM-project, namelijk de uitwerking van een aangepaste overheidscomptabiliteit (bericht 1); - een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit bepaalde bijdragen, rechten, belastingen en andere maatregelen (bericht 3); - een voorontwerp van wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de omzetting van de Europese richtlijn rond een gemeenschappelijke belastingregeling inzake uitkeringen van interest en royalty's tussen verbonden ondernemingen van verschillende lidstaten te verwezenlijken (bericht 4); - een ontwerp van koninklijk besluit tot benoeming van een rechter van het Arbitragehof in de Franse taalgroep (bericht 8); - een ontwerp van koninklijk besluit houdende de vaststelling van het aantal vacante plaatsen voor gerechtelijk stagiair, per taalrol, voor het gerechtelijk jaar 2004-2005 (bericht 11); - een samenwerkingakkoord tussen de Federale Overheid, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de erkenning van de erediensten, de wedden en pensioenen van de bedienaars der erediensten, de kerkfabrieken en de instellingen belast met het beheer van temporaliën van de erkende erediensten (bericht 12); - een voorontwerp van wet tot afschaffing van de wettelijke onbekwaamheid voor de veroordeelde. Hiermee wil men voorkomen dat de gedetineerde zijn goederen zou aanwenden om een ontsnapping te organiseren maar ook dat zijn goederen gedurende een lange periode onbeheerd zouden achterblijven (bericht 13); - de verhoging van het uitgavenplafond voor de financiering van de bouw van een nieuw Gerechtsgebouw in Gent (bericht 15); - het huren, via de Regie der Gebouwen, van verschillende oppervlakten (bericht 16-22); - de lijst met strategische doelstellingen van de structuur Kustwacht. Deze zal onder meer operationele plannen uitwerken voor de bestrijding van olievervuiling. (bericht 23); - een ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van de administratieve en geldelijke toestand van de contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (bericht 25); - een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit tot toekenning van het sociaal welzijn aan de gewezen werknemers van Belgisch-Congo en Ruanda-Urundi (bericht 27); - het verslag 2004/1 van de werkgroep "Modernisering van het beheer van de sociale zekerheid" (bericht 28); - een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit houdende vaststelling van de voorwaarden waaraan de ombudsfunctie in de ziekenhuizen moet voldoen (bericht 29); - een voorontwerp van wet tot wijziging van het koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de laboratoria moeten voldoen voor de tegemoetkoming van de verstrekkingen op het vlak van de klinische biologie (bericht 30); - een voorontwerp van wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) met betrekking tot de regels inzake de plaats van levering van gas en elektriciteit (bericht 31); - een voorontwerp van wet dat de vrijstelling voor bijkomend personeel, waarover de KMO's kunnen beschikken wanneer zij werknemers met een laag loon in dienst nemen, voor vier jaar (2004 tot 2007) verlengt (bericht 32); - een mededeling rond de opvolging van het beleid op het vlak van buitenlandse investeringen (bericht 34); - een mededeling rond de financiering van het bouwen van een overkoepeling boven het Luxemburgstation te Brussel (bericht 36); - de financiering op de begroting 2004 van de FOD Buitenlandse Zaken van initiatieven inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat (bericht 37); - de beleidsnota "Ondernemen tegen armoede en voor ontwikkeling" (bericht 38); - de vaststelling van de veterinairrechtelijke en gezondheidsvoorschriften voor het handelsverkeer en de invoer van bepaalde producten bestemd voor menselijke consumptie, de wijziging van de veterinaire en zoötechnische controles die van toepassing zijn op het intracommunautaire handelsverkeer van sommige levende dieren en producten en tenslotte de veterinaire controles voor dieren en bepaalde producten van dierlijke oorsprong ingevoerd uit derde landen (bericht varia);