19 mrt 2004 16:00

Kustwacht

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, en de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad de lijst met strategische doelstellingen goed van de structuur Kustwacht (*). Deze zal onder meer operationele plannen uitwerken voor de bestrijding van olievervuiling.

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, en de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad de lijst met strategische doelstellingen goed van de structuur Kustwacht (*). Deze zal onder meer operationele plannen uitwerken voor de bestrijding van olievervuiling.

Het werkplan, dat werd opgesteld door de sub-interkabinettenwerkgroep Task Force Noordzee, bepaalt de werking van de structuur Kustwacht en meer bepaald die van het permanent secretariaat, draaischijf van de hele structuur. De Regering besliste (**) tot het oprichten van een drieledige structuur bestaande uit een beleidsorgaan, een overlegplatform en een permanent secretariaat. De Kustwacht verzekert de coördinatie en het overleg tussen de administraties bevoegd voor de Noordzee. Beleidsorgaan Het beleidsorgaan is samengesteld uit de provinciegouverneur van West-Vlaanderen, de voorzitters van de directiecomités van de verschillende bevoegde FOD's, POD's in ministeries of hun gedelegeerden met bevoegdheid op de Noordzee. Het beleidsorgaan bepaalt de algemene beleidslijnen en oefent controle uit op het permanent secretariaat. Het wordt voorgezeten door de voorzitter van de FOD Binnenlandse zaken. Overlegplatform Het overlegplatform wordt voorgezeten door de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen en is samengesteld uit afgevaardigden van federale en gewestelijke administraties met bevoegdheid op de Noordzee. Het overlegplatform verzorgt de voorbereiding van reglementaire besluiten, stelt procedure op en formuleert adviezen naar het beleidsorgaan. Het permanent secretariaat Het permanent secretariaat is samengesteld uit drie gedetacheerde leden, één vertegenwoordiger van de FOD Binnenlandse zaken, één vertegenwoordiger van het Ministerie van Landsverdediging en één vertegenwoordiger van de FOD Leefmilieu. Het permanent secretariaat staat in voor de ondersteuning bij de dagelijkse werking en coördinatie van taken en is het contactpunt met de zusterorganisaties in naburige landen. In het werkplan 2004 werden haar belangrijkste taken opgenomen. Bij iedere taak van het permanent secretariaat wordt een tijdschema opgesteld en wordt een eindverantwoordelijke aangeduid. Binnen een bepaald tijdschema dient de eindverantwoordelijke een tussentijds verslag of stand van zaken te bezorgen en toe te lichten aan het overlegplatform, het beleidsorgaan en de Task Force Noordzee. Op bepaalde tijdstippen dient het permanent secretariaat ook een eindverslag in te dienen. (*) opgericht door het koninklijk besluit van 13 mei 2003. (**) via het koninklijk besluit van 13 mei 2003 (BS. 17 juni 2003)