19 mrt 2004 16:00

Gewezen werknemers van Belgisch-Congo en Ruanda-Urundi

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, en de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) tot toekenning van het sociaal welzijn aan de gewezen werknemers van Belgisch-Congo en Ruanda-Urundi (**).

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, en de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) tot toekenning van het sociaal welzijn aan de gewezen werknemers van Belgisch-Congo en Ruanda-Urundi (**).

Het ontwerp kent met ingang van 1 april 2004 een herwaardering van 2% toe aan de pensioenen van de gewezen werknemers van de privé-sector van ex-Belgisch-Congo en Ruanda-Urundi. Tijdens de laatste 25 jaar hebben de koloniale pensioenen in vergelijking met de Belgische pensioenen derhalve een belangrijke achterstand opgelopen op het vlak van de welvaartsaanpassing. De voorgestelde maatregel wil hierbij deze verschillen enigszins milderen. De voorziene voordelen worden beheerd en uitbetaald door de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid. Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. (*) van 14 december 1978. (**) in uitvoering van artikel 18 van de wet van 11 februari 1976 dat een artikel 10bis inlast in de wet van 16 juni 1960.