19 mrt 2004 16:00

Wederzijdse bijstand

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet (*) betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit bepaalde bijdragen, rechten, belastingen en andere maatregelen.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet (*) betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit bepaalde bijdragen, rechten, belastingen en andere maatregelen.

Dit voorontwerp beoogt de omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn (**) tot vaststelling van de praktische maatregelen die nodig zijn voor de tenuitvoerlegging van sommige bepalingen van een andere richtlijn (***) inzake wederzijdse bijstand. Het voorontwerp legt, onder meer, de praktische modaliteiten vast betreffende de omrekening, de overdracht van de ingevorderde sommen, de vaststelling van een minimumbedrag van de schuldvorderingen die aanleiding kunnen geven tot een verzoek om invorderingsbijstand evenals betreffende de uitwisseling van mededelingen tussen de bevoegde autoriteiten, Belgische en buitenlandse. De nieuwe wetgeving moet een doeltreffender invordering mogelijk maken van Belgische schuldvorderingen die het voorwerp uitmaken van een vraag tot invorderingsbijstand in één van de lidstaten van de Europese Unie. Zij moet dus een vermindering van de fiscale achterstand in de hand werken. (*) van 20 juli 1979. (**) 2002/94/EG van de Commissie van 9 december 2002. (***) 76/308/EEG.