23 dec 2004 16:00

Antiterroristische gemengde groep

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, en mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een algemene oriëntatienota goed inzake de hervorming van de Antiterroristische Gemengde Groep (AGG).

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, en mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een algemene oriëntatienota goed inzake de hervorming van de Antiterroristische Gemengde Groep (AGG).

Men zal de oriëntatienota in een voorontwerp van wet omzetten. De nota heeft als doel de coördinatie van de organisatie van informatiestromen tussen de diverse diensten en overheden in België uit te bouwen en een gemeenschappelijke dreigingsevaluatie op te maken. In die context voorziet de nota in de versterking van de huidige antiterroristische groep, door die in een nieuw orgaan, Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (CODA), te laten opgaan. Deze wijziging betekent evenwel een versterking en uitbreiding van de bestaande situatie. De CODA zal immers de opdrachten en de verplichtingen van de AGG opvolgen. De CODA krijgt een uitbreiding van haar samenstelling met gedetacheerde ambtenaren van alle departementen die nuttige inlichtingen kunnen leveren voor de strijd tegen het terrorisme of tegen iedere vorm van zware bedreiging voor de veiligheid van het grondgebied. Een geïntegreerde en integrale aanpak door de verschillende betrokken actoren vormen immers de fundamentele bouwstenen van een efficiënt veiligheidsbeleid.