23 dec 2004 16:00

Ministerraad van 23 december 2004

De Ministerraad vergaderde op donderdag 23 december 2004, Wetstraat 16 om
11 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op donderdag 23 december 2004, Wetstraat 16 om 11 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

Guy Verhofstadt stelde in het bijzijn van zijn vier Vice-Eerste Ministers de belangrijkste innoverende maatregelen voor die vanaf 1 januari 2005 van toepassing zijn. Het gaat om beslissingen die een impact zullen hebben op het dagelijkse leven. Vervolgens deelde hij een overzicht uit van honderd beslissingen genomen in 2004, die aantonen hoe productief de Regering is geweest. Hij besprak de meer dan 80 punten die op de Ministerraad aan bod kwamen. In de eerste plaats behandelde hij de oriëntatienota over de hervorming van de Antiterroristische Gemengde groep. Men zal een nieuw orgaan oprichten, het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, dat de evaluatie van de terroristische dreiging zal versterken. Het zal bestaan uit 57 gedetacheerden van alle betrokken diensten. België zou op deze manier een van de eerste landen kunnen worden, dat een centrum opricht waar alle inlichtingen gecoördineerd zijn. De Eerste Minister heeft vervolgens de verschillende militaire aankopen nader omschreven, die hoofdzakelijk de Landcomponent, waarvan het materieel niet aangepast is voor de buitenlandse operaties, dienen te moderniseren. Een ander luik behandelt de Volksgezondheid. De Eerste Minister benadrukte dat alle besparingsmaatregelen werden genomen, opdat het budget binnen de vastgestelde grenzen bleef. De Regering zal bovendien noodzakelijke beslissingen kunnen nemen, opdat de prijs van medicijnen zo laag mogelijk blijft. De maatregelen zullen aan het parlement worden overgemaakt, voor men het koninklijk besluit aanneemt, dat vervolgens door het parlement zal worden bevestigd. De Ministerraad heeft er ook mee ingestemd, de hervorming van de vennootschapsbelasting in te voeren via een systeem van notionele interestaftrek. Het systeem bestaat erin dat men een vrijstelling toekent op de belastbare basis in de vennootschapsbelasting voor een bedrag gelijk aan de de fictieve rentabiliteit van het eigen vermogen. De maatregel zet de huidige discriminatie tussen de financiering met vreemd vermogen en financiering met eigen vermogen recht. Het gaat om een maatregel die algemeen van toepassing is en conform aan de Europese richtlijnen. Het voorontwerp van wet moet neergelegd worden voor eind juni 2005, zodat de bedrijven voor de inwerkingtreding in januari 2006 voldoende voorbereid zijn. De Ministerraad heeft ook de hervorming van de Raad van State goedgekeurd en maatregelen over de vluchtelingen.

Vergoeding van schade door verontreiniging door olie

Op voorstel van de heer Karel de Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp va&n wet goed houdende instemming met en uitvoering van het Protocol van 2003 bij het Internationaal Verdrag van 1992 ter oprichting van een internationaal fonds voor vergoeding van schade door verontreiniging door olie.(*)

Wat verandert er op 1 januari 2005?

In 2004 zijn er heel wat maatregelen genomen. Vele daarvan zijn reeds in werking getreden, andere zullen binnenkort in werking treden of moeten nog gefinaliseerd worden. Er is ook een categorie van concrete maatregelen die precies op 1 januari 2005 in werking treden. Daar is niet meteen een specifieke reden voor. Toch is het interessant om deze concrete veranderingen even op een rijtje te zetten. Het betreft maatregelen in de fiscaliteit, voor meer werk, sociale maatregelen, maatregelen op het vlak van de mobiliteit, vergroening en de veiligheid.

Federale regering: de 100 opvallendste maatregelen van 2004.

2004 was een bijzonder goed gevuld jaar voor de federale regering. Er waren de drie superministerraden in Gembloux, Oostende en de Lambermont. Er was, zoals jaarlijks, een budgetcontrole met bijhorende programmawet. In juni vielen de regionale en Europese verkiezingen die, gezien onze staatsstructuur, ook federaal te voelen waren. Daarna trokken immers enkele federale ministers naar de regionale parlementen en werd in de federale regering een reshuffle doorgevoerd. In september en oktober is gewerkt aan de begroting en een uitgebreide beleidsverklaring. In december is het jaar afgesloten met een ruime programmawet. Naast deze bekende hoogtepunten zijn uiteraard ook heel wat andere initiatieven gerealiseerd. De bedoeling van deze korte nota is een overzicht te geven van de honderd meest in het oog springende maatregelen die in 2004 hun beslag kenden. De opsomming is geen volgorde van belangrijkheid.