23 dec 2004 16:00

Persistente organische verontreinigende stoffen

Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad het ontwerp van wet goed houdende instemming met het verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen. (*)

Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad het ontwerp van wet goed houdende instemming met het verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen. (*)

Van alle jaarlijks in het milieu geloosde verontreinigende stoffen als gevolg van menselijke activiteiten, behoren de persistente organische verontreinigende stoffen of de POP's tot de meest schadelijke. Ze zijn uiterst toxisch, gaan gepaard met een reeks schadelijke efecten en leiden vaak tot ziekte en aangeboren misvormingen bij mens en dier. Soms ook tot de dood. Ze veroorzaken meer bepaald kanker, allergieën en overgevoeligheid. Ze beschadigen het centraal zenuwstelsel en veroorzaken dysfuncties bij het voortplantingsapparaat en het imuunstelsel. Bepaalde POP's beschouwt men ook als hormoonverstoorders die door de aantasting van het hormoonsysteem schade aan de reproductie en het imuunstelsel van de blootgestelde personen en hun nageslacht toebrengen. De zeer stabiele chemische samenstellingen kunnen jaren zelfs decennialang blijven bestaan vooraleer te ontbinden. Ze verspreiden zich over de hele wereld volgens een proces dat gekend is onder de naam sprinkhaaneffect. De POP's die op een bepaalde plaats in de wereld worden geloosd, kunnen door opeenvolging van verdamping en neerslag in de atmosfeer worden overgebracht tot streken die ver verwijderd zijn van hun oorspronkelijke bron. Er worden POP's aangetroffen bij personen en dieren die leven in gebieden zoals de noordpool. Bovendien concentreren POP's zich in levende organismen volgens een proces van bioaccumulatie. Hoewel ze niet in water oplosbaar zijn kunnen ze makkelijk door vetweefsel worden geabsorbeerd, waar hun concentratie 70.000 maal hoger kan liggen dan in de omgeving. De vissen, roofvogels, zoogdieren en de mens bevinden zich bovenaan de voedingsketen en absorberen dus de hoogste concentraties. Het Verdrag van Stockholm zal de risico's van de persistente verontreinigende stoffen of POP's beperken, die voor milieu en gezondheid het meest schadelijk zijn. Het zal bescherming bieden voor miljoenen landbouwers, werkers en verbruikers in ontwikkelingslanden en de bedreigingen voor het milieu doen afnemen. Met dit doel voor ogen zal dit verdrag de regeringen helpen verhinderen dat chemische stoffen worden gebruikt die ze niet in alle veiligheid kunnen beheren. Aanvankelijk zal het Verdrag 12 stoffen omvatten (9 pesticiden, 1 industrieel chemisch product en 2 bijproducten/verontreinigers), maar een hele reeks andere stoffen moeten er later aan worden toegevoegd. Het verdag betekent een belangrijke stap in de bescherming van het milieu en de burgers van alle landen tegen de risico's van persistente organische verontreinigende stoffen. Men zal levens kunnen redden, het milieu behoeden voor de nefaste gevolgen van pesticiden en andere toxische chemische producten, en een eerste afweer vormen tegen toekomstige tragedies door de ongewenste effecten van gevaarlijke chemische producten te verhinderen, meer bepaald in ontwikkelingslanden. Door landen de mogelijkheid te bieden zich te beschermen tegen de risico's van toxische stoffen plaatst het Verdrag hen op gelijke voet en biedt hen de mogelijkheid de wereldnormen qua gezondheid en milieubescherming te verhogen. (*) en met de Bijlagen A, B, C, D, E en F gedaan te Stockholm op 22 mei 2001.