23 dec 2004 16:00

Typecontract voor huwelijksbemiddeling

Op voorstel van Mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Werk en Consumentenzaken, en Mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende het typecontract voor huwelijksbemiddeling.

Op voorstel van Mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Werk en Consumentenzaken, en Mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende het typecontract voor huwelijksbemiddeling.

De wet van 9 maart 1993 verstaat onder huwelijksbemiddeling: elke activiteit waarbij tegen vergoeding ontmoetingen tussen personen worden geregeld die rechtstreeks of onrechtstreeks tot een huwelijk of tot een vaste relatie moeten leiden. Nu is gebleken dat de bestaande wettelijke verplichtingen dienden te worden vervolledigd met een reeks verplichtingen betreffende de omschrijving van de aangeboden diensten om tot een grotere transparantie van de sector te leiden. Het ontwerp van typecontract neemt dus de bestaande wettelijke verplichtingen over en stelt informatieverplichtingen m.b.t. de aangeboden diensten. Het typecontract zal op uniforme wijze verplicht worden voor de hele sector. Het verplicht gebruik van een genormaliseerd typecontract biedt evidente voordelen voor de consument. Bovendien zal het administratief werk bij een vraag tot inschrijving of vernieuwing van de registratie van een huwelijksbureau vereenvoudigd worden. Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.