23 dec 2004 16:00

Overbrenging gevonniste personen

Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, stemde de Ministerraad na advies van de Raad van State in met het voorontwerp van wet houdende goedkeuring van het Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen. (*)

Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, stemde de Ministerraad na advies van de Raad van State in met het voorontwerp van wet houdende goedkeuring van het Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen. (*)

Het Aanvullend Protocol heeft als doel de regels te omschrijven die gelden voor de overbrenging van de tenuitvoerlegging van straffen in twee gevallen: - het geval waarin de gevonniste persoon uit de Staat van veroordeling is gevlucht naar het grondgebied van de Staat waarvan hij onderdaan is, zodat eerstgenoemde Staat de straf in de meeste gevallen niet ten uitvoer kan leggen, - het geval waarin tegen de gevonniste persoon wegens zijn veroordeling een bevel tot uitzetting of uitwijzing geldt. Naar het voorbeeld van het Verdrag verplicht het Protocol de Staat van veroordeling noch de Staat van tenuitvoerlegging met die overbrenging in te stemmen. Het Protocol voorziet in een kader waarin de betrokken Staten kunnen samenwerken indien ze dit wensen en in de procedure die ze daarvoor moeten volgen. Op 1 januari 2004 was het Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen al bekrachtigd door twintig van de eenendertig staten die het hadden ondertekend. (*) opgemaakt te Straatsburg op 18 december 1997.