23 dec 2004 16:00

FOD Justitie en Binnenlandse Zaken

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, gaf de Ministerraad toestemming om de overheidsopdrachten MOD 39 en MOD 67 te gunnen voor de 'Business Proces Reengineering' (*) van de FOD Binnenlandse Zaken en FOD Justitie, voor aanvullende niet voorziene diensten.

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, gaf de Ministerraad toestemming om de overheidsopdrachten MOD 39 en MOD 67 te gunnen voor de 'Business Proces Reengineering' (*) van de FOD Binnenlandse Zaken en FOD Justitie, voor aanvullende niet voorziene diensten.

De eerste opdracht die werd toegekend aan het consortium Möbius en De Witte &Morel heeft als doel de Justitiehuizen te moderniseren. Hierdoor kan men de toekomstvisie van de FOD vertalen en concretiseren binnen de context van de Justitiehuizen. Ook kan men zo een impuls geven en de voorwaarden scheppen om tot een procesoptimalisatie binnen de Justitiehuizen te komen. De tweede opdracht werd aan het consortium IBM Business Consulting en Unisys toegekend. De opdracht bestaat erin de gesloten centra van de Dienst Vreemdelingenzaken te moderniseren. De noodzaak ervan bleek uit het sociaal akkoord over de centra. (*) modernisatieprojecten