23 dec 2004 16:00

Fraudebestrijding

Op voorstel van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Werk, keurde de Ministeraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot wijziging van het koninklijk besluit (*) tot bepaling van het administratief en geldelijk statuut van de Voorzitter van de Federale Raad voor de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude en van de leden van het Federaal Coördinatiecomité.

Op voorstel van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Werk, keurde de Ministeraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot wijziging van het koninklijk besluit (*) tot bepaling van het administratief en geldelijk statuut van de Voorzitter van de Federale Raad voor de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude en van de leden van het Federaal Coördinatiecomité.

Volgens de huidige reglementering kunnen alleen ambtenaren van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg, de FOD Sociale Zekerheid en de openbare instellingen van sociale zekerheid lid van het Federaal Coördinatiecomité worden. Het ontwerp wijzigt deze reglementering, zodat ook ambtenaren van FOD Financiën lid van het Federaal Coördinatiecomité kunnen worden. Dankzij deze maatregel kan men de sociale en de fiscale fraudebestrijding beter op elkaar afstemmen. Men zal het ontwerp tijdens syndicale onderhandelingen bespreken en daarna voor advies aan de Raad van State voorleggen. (*) van 25 april 2004.