23 dec 2004 16:00

Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de ministerraad het ontwerp van samenwerkingsakkoord goed voor de institutionalisering van het Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de ministerraad het ontwerp van samenwerkingsakkoord goed voor de institutionalisering van het Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid.

Het Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid werd opgericht op 16 juni 1994. Sindsdien stelde dit Forum een inventaris op van de regelgeving inzake het statuut van de slachtoffers. Ook formuleerde het voorstellen om de behandeling te verbeteren van de slachtoffers bij het onthaal en tijdens de gerechtelijke procedures. De adviezen en aanbevelingen van het Forum dragen bij tot een meer coherent nationaal beleid ten aanzien van alle slachtoffers van misdrijven. Het Nationaal Forum beschikt nog niet over een formeel statuut hoewel het al in 1994 werd opgericht. Het beschikt dus niet over een eigen budget. De armslag van dit Forum wordt dus niet optimaal benut wegens het ontbreken van een strikt wettelijk kader voor een gestructureerde organisatie die de werking van deze laatste mogelijk maakt. Het is de bedoeling dat dit Forum de problemen onderzoekt waarmee slachtoffers worden geconfronteerd. Ook moet het een bron van informatie zijn en geschikte voorstellen formuleren voor een beter slachtofferbeleid. Om die redenen dient het Forum te worden geïnstitutionaliseerd. Het ontwerp van samenwerkingsakkoord beoogt de realisatie van deze doelstelling. De institutionalisering dringt zich op om de bevoegdheden van het Nationaal Forum te verruimen en om het meer in de kijker te zetten. Het takenpakket van het Forumsecretariaat zal kunnen worden verruimd. Voortaan zal het conferenties en bewustmakingscampagnes moeten organiseren. Ook dient het een inventaris bij te houden van de instanties en de verenigingen die zich voor slachtoffers inzetten. Voorts zal het teksten verzamelen die handelen over de problematiek van slachtoffers, een activiteitenverslag opstellen, een internetsite uitwerken en actief samenwerken met de arrondissementsraden om tot een oplossing te komen bij problemen die in de praktijk zijn gebleken. De institutionalisering van dit Forum betekent een hele stap voorwaarts bij het behartigen van de belangen van slachtoffers en hun naaste familieleden. Het samenwerkingsakkoord zal bij de aanvang van 2005 ter ondertekening worden voorgelegd aan de Gemeenschappen en Gewesten die in dit Forum vertegenwoordigd zijn. Het zal vervolgens ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Gemeenschappen en Gewesten van de parlementaire assemblees op de verschillende beleidsniveaus.