23 dec 2004 16:00

Wat verandert er op 1 januari 2005?

In 2004 zijn er heel wat maatregelen genomen. Vele daarvan zijn reeds in werking getreden, andere zullen binnenkort in werking treden of moeten nog gefinaliseerd worden. Er is ook een categorie van concrete maatregelen die precies op 1 januari 2005 in werking treden. Daar is niet meteen een specifieke reden voor. Toch is het interessant om deze concrete veranderingen even op een rijtje te zetten. Het betreft maatregelen in de fiscaliteit, voor meer werk, sociale maatregelen, maatregelen op het vlak van de mobiliteit, vergroening en de veiligheid.

In 2004 zijn er heel wat maatregelen genomen. Vele daarvan zijn reeds in werking getreden, andere zullen binnenkort in werking treden of moeten nog gefinaliseerd worden. Er is ook een categorie van concrete maatregelen die precies op 1 januari 2005 in werking treden. Daar is niet meteen een specifieke reden voor. Toch is het interessant om deze concrete veranderingen even op een rijtje te zetten. Het betreft maatregelen in de fiscaliteit, voor meer werk, sociale maatregelen, maatregelen op het vlak van de mobiliteit, vergroening en de veiligheid.

Fiscaliteit - De 570 miljoen euro van de totale lastenverlaging van 1,1 miljard euro bestaat uit de indexering van de belastingsschalen. Deze indexering wordt vanaf 1 januari 2005 in de bedrijfsvoorheffing verwerkt. - De fiscale aftrekbaarheid van restaurantkosten die dit jaar van 50% naar 62,5% is opgetrokken, wordt vanaf 1 januari 2005 verhoogd tot 69%. Mits een gedragscode met de sector kan dat later nog tot 75% gaan. - De fiscale vrijstelling voor vergaderingen van vrijwilligers bij de brandweer en civiele veiligheid wordt vanaf 1 januari 2005 verhoogd van 1830 euro naar 3930 euro. - Voor de hypothecaire leningen zal in de eerste jaren van een lening, wanneer de afbetalingen nog heel zwaar wegen op het gezinsbudget, het fiscaal voordeel een stuk groter zijn dan voorheen. Deze maatregel is budgettair neutraal, maar vooral voor jonge gezinnen allerminst neutraal. - Indien de prijzen van de motorbrandstoffen een bepaalde grens overschrijden, worden die prijsstijgingen vanaf nu verzacht door de accijnzen te verlagen volgens het «cliquetsysteem». - De fiscale rulingdienst treedt in werking. Deze dienst zal de huidige achterstand wegwerken en veel sneller advies geven voor nieuw ingediende dossiers. De fiscale ruling is voor toekomstige investeerders namelijk een enorm transparantievoordeel en biedt fiscale zekerheid. - Het plafond voor de vrijstelling van de roerende voorheffing op de interesten van spaarboekjes wordt voor koppels verdubbeld tot 3040 euro. Maatregelen voor meer werk - Voor de patronale verlaging van de bijdrage voor de lage lonen wordt vanaf 2005 een bijkomende inspanning geleverd. De werkgever dient minder patronale bijdragen te betalen tot een loon van 1956,6 euro. Hiervoor is een bijkomend budget van 179 miljoen euro voorzien. - Voor de hoogste lonen wordt eveneens vanaf 1 januari 2005, een bijkomende inspanning geleverd. Daarmee moet de kenniseconomie ondersteund worden. De bijkomende vermindering van 1% wordt verhoogd tot 6% op de patronale bijdragen voor lonen vanaf 12.000 euro bruto per kwartaal. Hiervoor is een bijkomend budget van 277 miljoen euro voorzien. - Versoepeling van de publicatieregels in kranten en oproepingsverplichtingen via e-mail voor 250.000 bedrijven, een besparing van 80 miljoen euro voor bedrijven - Afschaffing van de papieren boekhouding en dus besparing van 60 miljoen voor 600.000 bedrijven én eenmanszaken. - Verhoging van de BTW-drempel zodat men kan volstaan met driemaandelijkse in plaats van maandelijkse aangifte wat voor 25.000 bedrijven een extra besparing betekent van jaarlijks 25 miljoen euro. - De ingebruikneming van het uniek ondernemingsnummer - Op 1 januari 2005 wordt de werkbonus ingevoerd, zodat de allerlaagste lonen netto meer zullen overhouden, zonder een stijging van de loonkost. De werkbonus is dus een middel tegen de werkloosheidsval waarbij het goedkoper is om niet dan wel te werken. Hiervoor wordt 261 miljoen euro voorzien in 2005. - Verhoging van de sociale Maribel met 1419, 68 euro per jaar per werknemer vanaf 1 januari 2005. - Het wegwerken van een werkloosheidsval door mensen die arbeidsongeschikt zijn gemakkelijker toe te laten om deeltijds het werk te hervatten. Sociale maatregelen - Het sociaal stookoliefonds wordt ingevoerd om dure huisbrandolie voor gezinnen met een karig budget betaalbaar te houden. - Vereenvoudiging van het systeem van sociale bijslagen waardoor meer mensen ervan zullen kunnen genieten en een werkloosheidsval weggewerkt wordt. - Het inkomen dat verzekerd is in de invaliditeitsverzekering wordt verhoogd. - De uitkering van leefloners met kinderen ten laste zal niet langer verminderd worden met het bedrag van het belastingskrediet. Betrokkenen zullen hun jaarinkomen verhoogd zien met 250 euro per kind ten laste. - Verhoging van het budget 'huisvesting' voor de grote steden. - Verhoging van de nieuwe garantieregeling bij de aankoop van consumptiegoederen waarbij een wettelijke waarborg van twee jaar wordt voorzien. - 24 gratis geldafhalingen bij de bank. - Fiscale aftrekbaarheid van giften aan organisaties die duurzame ontwikkeling bevorderen. - De inning van sociale bijdragen wordt uitgebreid tot alle bedrijfswagens. Mobiliteit - Gratis woon-werk verkeer. Het voor de overheid reeds bestaande systeem waarbij de werkgever 80% van de treinkaart betaalt via een derde betalercontract, en de resterende 20% door de Staat wordt betaald, wordt vanaf 1 januari uitgebreid naar de privé-sector. - Op dezelfde dag neemt de staat de historische schuld van de NMBS over. - Omwille van de veiligheid van fietsers en voetgangers mogen bromfietsers klasse B enkel nog buiten de bebouwde kom op het fietspad rijden. Vergroening - In het kader van Kyoto genieten nieuwe wagens die minder dan 105g CO2 uitstoten een belastingvermindering van 15 procent op de aankoopprijs (met een maximum van 3280 euro). Nieuwe wagens die tussen de 105 en 115g CO2 de lucht inspuwen, krijgen een belastingvermindering van 3 procent (met een maximum van 615 euro). - In datzelfde kader van vergroening zullen vanaf nu op bedrijfswagens sociale zekerheidsbijdrage betaald worden naargelang de CO2-uitstoot van de wagen. - Er is een verhoogde fiscale aftrek voor energiezuinige investeringen in zowel gehuurde of gekochte woningen. Veiligheid - Er zijn nu ook bijkomende kredieten beschikbaar voor de opleiding van het personeel van brandweer en civiele bescherming ten belopen van 1.000.000 euro. - De kredieten voor de aankoop van brandweermateriaal worden verhoogd met 3.500.000 euro, terwijl ook de indexeringsstop voor aankoop van materiaal voor de civiele bescherming word opgeheven. - Een vernieuwde wet op de internationale samenwerking in de strijd tegen rondtrekkende dadergroepen en grensoverschrijdende criminaliteit treedt in werking.