23 dec 2004 16:00

Tewerkstelling non-profit sector

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken, en mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Werk, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) houdende maatregelen om de tewerkstelling in de non-profit sector te bevorderen en houdende diverse bepalingen.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken, en mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Werk, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) houdende maatregelen om de tewerkstelling in de non-profit sector te bevorderen en houdende diverse bepalingen.

Het ontwerp voert de afspraak uit, die tijdens de werkgelegenheidsconferentie van 2003 tussen de sociale partners en de regering werd gemaakt. De afspraak houdt in dat men in 2005 een bijkomende enveloppe van 40 miljoen euro ter beschikking stelt van de sociale maribel. Het ontwerp brengt in het stelsel ook een aantal wijzigingen aan: - de aanpassing van de paritaire en subcomités aan de nieuwe realiteit, - de opheffing van het beheerscomité heraanwending zoals voorzien in de programmawet, - de verlenging voor het jaar 2005 van de berekening op basis van het aantal werknemers in de privé-sector die in aanmerking worden genomen voor de vaststelling van de dotaties tweede semester 2004, - de impact van de privatisering van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, - de schrapping van de financiering van het sociaal profitakkoord van 2000, - technische aanpassingen met betrekking tot de sociale en beschuttende werkplaatsen, - de invoeging van een regeling voor de openbare thuisverpleging, - de maandelijkse betalingen vervangen de semestriële betalingen. Het ontwerp heft ook de besteding van de bedragen van het terugvorderingsfonds op, aangezien het sinds enkele maanden niet meer bestaat. Het ontwerp wordt naar de Nationale Arbeidsraad en voor advies naar de Raad van State gestuurd. (*) van 18 juli 2002.