23 dec 2004 16:00

Label

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, en de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken, en de heer Bruno Tobback, Minister van Pensioenen, en van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Werk, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) houdende sociale bepalingen betreffende de invoering van een label 'Full service secretariaat'.

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, en de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken, en de heer Bruno Tobback, Minister van Pensioenen, en van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Werk, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) houdende sociale bepalingen betreffende de invoering van een label 'Full service secretariaat'.

Het ontwerp legt de volgende toekenningsvoorwaarden van het label 'Full service' vast: - in naam en voor rekening van zijn aangeslotenen bepaalde verplichtingen vervullen, - de aangesloten besturen de nodige informatie en bijstand verlenen, aangaande de verplichtingen die hen zijn toevertrouwd, - een bepaald aantal aangesloten besturen hebben. Het ontwerp bepaalt ook de procedure die men moet volgen om het label 'full service secretariaat' te bekomen en ook de beroepsprocedure tegen een beslissing die de toekenning van het label weigert. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd. (*) van 25 oktober 1985 tot uitvoering van hoofdstuk 1, sectie 1, van de wet van 1 augustus 1985.