23 dec 2004 16:00

Financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2005, van het globaal budget voor het Rijk voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2005, van het globaal budget voor het Rijk voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen.

Het globaal budget voor 2005 bedraagt 5.267.309.470 euro en houdt rekening met de eerder genomen maatregelen die een effect ressorteren in 2005 (meer bepaald de maatregelen voorzien in het sociaal akkoord van 1 maart 2000) alsook met diverse maatregelen die genomen werden door de Regering (conclaafbeslissingen). Er dient te worden opgemerkt dat het globaal budget 2005 lager ligt dan het globaal budget 2004 (5.343.074.070 EUR). Dit is te wijten aan het feit dat de inhaalbedragen (*) in één keer ten laste van de Staat worden betaald. De negatieve inhaalbedragen blijven in het budget van financiële middelen inbegrepen. Het globaal budget dekt de ziekenhuisactiviteit gedurende een jaar. De budgetten, zowel op niveau van de Staat als op RIZIV-niveau worden berekend in functie van de reële uitgaven opgenomen in het globaal budget maar rekening houdend met verschuivingen in de tijd en met de tussenkomsten van respectievelijk de Staat en het RIZIV. Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. (*) die voortvloeien uit de herzieningen van het budget van financiële middelen voor de dienstjaren 1997 en 1998 alsook de inhaalbedragen waarvan het totale bedrag op 1 juli 2004 is vastgesteld en waarvan de betaling tussen 1 januari 2005 en 30 juni 2007 moet plaatsvinden.