05 mei 2006 17:00

APETRA nv

Bepaling, berekening en inning van de bijdrage voor APETRA en financieel plan van APETRA

Bepaling, berekening en inning van de bijdrage voor APETRA en financieel plan van APETRA

De ministerraad nam een aantal maatregelen op initiatief van de heer Marc Verwilghen, Minister van Energie, over de werking en financiering van APETRA nv. Ter herinnering: op 31 maart 2006 keurde de ministerraad de oprichtingsbesluiten van APETRA nv goed. APETRA is een naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk. Dat sociaal oogmerk bestaat in het beheren van de verplichte voorraden die onze economie en eindgebruikers moeten beschermen tegen de gevolgen van een bevoorradingsbreuk in aardolie. Het ontwerp van koninklijk besluit dat de ministerraad nu goedkeurde, bepaalt de berekening –en inningwijze van de bijdragen voor APETRA. De financiering gebeurt door de inning van een gedeelte van de bijdrage voor de verplichte voorraad. Die inning gebeurt bij de ondernemingen die onderworpen zijn aan de accijnzen. Ze storten de bijdrage aan APETRA bij de betaling ervan. De bijdrage is berekend op kwartaalbasis aan de hand van de prijs van de verschillende producten op de internationale markt, de kost voor de huur van de opslagruimte, de interestvoet en de verversingskost van het product. Voor kerosine voor de luchtvaart is de bijdrage geplafonneerd. Het ontwerp werd aangepast aan de beslissing van de ministerraad om een korting voor de eindgebruiker en de bijdragereductie voor de reguliere luchtvaart en vrachtluchtvaart toe te kennen. De ministerraad keurde ook het financieel plan van APETRA nv goed en het ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de onverenigbaarheden met het mandaat van lid van het directiecomité van APETRA. Op advies van de Raad van State werden de bepalingen over de overenigbaarheden van de mandaten uit de statuten van APETRA gehaald en in een apart koninklijk besluit opgenomen. De twee ontwerpen van koninklijk besluit worden aan de Raad van State voorgelegd.