26 sep 2008 10:47

Apothekers

Nieuw koninklijk besluit met richtsnoeren voor de apothekers

Nieuw koninklijk besluit met richtsnoeren voor de apothekers

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd met richtsnoeren voor de apothekers (*). Het ontwerp dat minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Laurette Onkelinx voorstelde, vervangt het koninklijk besluit van 31 mei 1885 houdende goedkeuring der nieuwe onderrichtingen voor de geneesheren, de apothekers en de drogisten. Dat besluit is immers verouderd en veel van de richtsnoeren zijn in andere kb's  opgenomen. Het beroep van drogist bestaat niet meer en bijna alle bepalingen voor geneesheren zijn in andere wetten ondergebracht.  

Het ontwerp reglementeert de taken van de apothekers die in een publieke apotheek of in een instelling werken waar apotheken zijn toegestaan (met uitzondering van de ziekenhuizen). 

De taken die gereglementeerd zijn:

  • de algemene verplichtingen en verantwoordelijkheden van de apothekers
  • de inlichtingen voor de klanten over de toegankelijkheid van de apotheek
  • de uitrusting en het beheer van vervallen en niet-gebruikte producten die de klant terugbrengt
  • de etikettering, de uitvoering van voorschriften, de aflevering aan de patiënt of zijn gemachtigde en de aflevering in de apotheek
  • de magistrale en officinale bereidingen
  • de registratie van gegevens over de geneesmiddelen en voorschriften, de vertrouwelijkheid van de gegevens
  • de aflevering van diergeneesmiddelen
  • de overgangsbepalingen

Het ontwerp werd aan de Raad van State en de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer voorgelegd.