09 dec 2005 16:00

Arbeidsintensieve diensten

Verlenging van de periode waarin men het verlaagd BTW-tarief op de arbeidsintensieve kan toepassen

Verlenging van de periode waarin men het verlaagd BTW-tarief op de arbeidsintensieve kan toepassen

De ministerraad keurde een ontwerp van konnklijk beslut goed tot wijziging van het koninkijk besluit van 20 juli 1970 tot vaststelling van de belasting over de toegevoerde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven. Het ontwerp is een voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën. Artikel 28, lid 6, van de zesde BTW-richtlijn bepaalt dat men tot 31 december 2005 bij wijze van experiment een verlaagd BTW-tarief op arbeidsintensieve diensten mag toepassen. Op 23 juli 2003 heeft de Commissie een voorstel goedgekeurd dat een volledige herziening van de verlaagde BTW-tarieven nastreeft met het oog op de vereenvoudiging en rationalisering ervan. Aangezien de Raad nog geen unaniem besluit heeft genomen om dit voorstel voor een richtlijn aan te nemen, bereikte de Ecofin Raad op 6 december 2005 een informeel politiek akoord, om de rechtsonzekerheid vanaf 1 janauri te voorkomen. De lidstaten krijgen de mogelijkheid de regeling voor arbeidsintenseve diensten voor onbepaalde tijd te verlengen. Zo kunnen de lidstaten die momenteel een verlaagd BTW-tarief op arbeidsintensieve diensten toepassen dit tarief onder dezelfde voorwaarden handhaven, zonder de reikwijdte van het experiment te wijzigen of te verruimen. Het ontwerp verlengt voor onbepaalde tijd de periode waarin de regeling met betrekking tot de arbeidsintensieve diensten kan worden toegepast. Het ontwerp wordt voor advies binnen vijf dagen aan de Raad van State voorgelegd.