19 mei 2006 17:00

Arbeidsmarkt

Werf arbeidsmarktbeleid

Werf arbeidsmarktbeleid

De Regering en de Groep van 10 (sociale partners) maakten volgende afspraak: 1. De regering wenst 22 initiatieven te nemen in het kader van de werf arbeidsmarkt. Met deze 22 initiatieven wil de regering het sociaal overleg stimuleren en de kansen op het afsluiten van een evenwichtig en vooruitstrevend interprofessioneel akkoord versterken. 2. De regering wenst over elk van deze 22 initiatieven met de sociale partners te overleggen vooraleer beslissingen te nemen. Dit houdt in dat de Ministerraad enkel akte neemt van de voorstellen, dat de eventuele knelpunten die na werkgroep overblijven in gezamenlijk overleg met de sociale partners zullen worden besproken. Bij uitzondering wordt punt 9, start- en stagebonus, vandaag reeds goedgekeurd, aangezien het overleg hieromtrent als afgerond kan worden beschouwd. Bovendien zullen de voorstellen van informatisering zo snel mogelijk uitgevoerd worden (webapplicatie lastenverlagingen, electronische maaltijdcheques, arbeidsovereenkomsten en sociale documenten). 3. Het staat de regering en de sociale partners vrij om in het overleg andere voorstellen te formuleren, dan deze die tot nu toe werden besproken. 4. Het overleg over de diverse initiatieven start onmiddellijk op en uiterlijk tegen het eind van het jaar moet er een beslissing genomen zijn over elk van deze intiatieven. 5. Vanaf maandag zal een groep van technici van de regering de punten toelichten aan technici van de sociale partners. 6. De kern en de groep van 10 komen weer samen op 31 mei om de timing van de beslissingen over de initiatieven (onmiddellijke beslissing, beslissing voor aanvang IPA, advies aanvraag nationale arbeidsraad of opnemen in IPA.) te bespreken, een eerste gesprek over de inhoud van de initiatieven te hebben en om eventuele alternatieve voorstellen te bespreken. De ministerraad nam 22 beslissingen: 1. Pleegzorgverlof Met dit initiatief wil de regering een recht op onbezoldigde afwezigheid voor pleegouders invoeren en dit ongeacht hun burgerlijke stand. Deze onbezoldigde afwezigheid moet hen toelaten om een aantal verplichtingen te vervullen zonder een wettelijke verlofdag te moeten opnemen (bijvoorbeeld gesprekken met Kind en Gezin en met de jeugdrechter) en zal tegelijkertijd een alternatief zijn voor sommige vormen van klein verlet waar zij om redenen van het ontbreken van een band van verwantschap tussen pleegouder en pleegkind geen recht op hebben. 2. Poolingbedrijven De regering wil dat erkende poolingbedrijven, die geen interimbedrijven kunnen zijn, werknemers kunnen aanwerven met contracten van onbepaalde duur. Het is de bedoeling dat de poolbedrijven hun werknemers ter beschikking stellen aan andere bedrijven, doch enkel voor seizoensgebonden activiteiten. Er moet worden onderzocht of het aantal bedrijven per pool beperkt moet worden. Alleszins kan een werknemer maar bij een beperkt aantal bedrijven worden tewerkgesteld. De werknemer verdient het loon van de gebruiker. Hij moet zeer duidelijk (contractueel) weten voor welke bedrijven hij zal werken. Op die manier wordt er een zekere stabiliteit van tewerkstelling voor de werknemers gecreëerd en periodes van inactiviteit vermeden. De bedrijven moeten gesitueerd zijn binnen bepaalde afstand woonplaats werk. De opdrachten moeten telkens een minimumduur hebben. 3. Leeftijdsdiscriminatie Met dit initiatief wil de regering een Europese richtlijn implementeren. Deze richtlijn maakt het noodzakelijk dat elk verschil in behandeling in functie van de leeftijd duidelijk gemotiveerd wordt. Het is de bedoeling om in eerste instantie een aantal principes uit de richtlijn op te nemen in het Belgisch recht en om vervolgens te onderzoeken of elk verschil in behandeling op basis van leeftijd in te passen valt in deze principes. Indien dat het geval is zal tevens onderzocht worden of het verschil in behandeling wel afdoende gemotiveerd werd. 4. Reductie van arbeidsongevallen Veiligheid in de bedrijven is een prioritaire bekommernis. Nieuwe en vooral jongere werknemers worden beter onmiddellijk wegwijsgemaakt in de veiligheidsvoorschriften. De regering wenst daarom een initiatief te nemen om nieuwe medewerkers te verzekeren van een onthaal en om hen een ervaren collega als peter of meter toe te wijzen. De regering wenst een initiatief te nemen om de veiligheid en het welzijn van de werknemers te verbeteren indien meerdere bedrijven op eenzelfde werf actief zijn. Een middel daartoe is om de verplichtingen en verantwoordelijkheden van elk der betrokken partijen duidelijk vast te leggen en tevens iemand aan te duiden die het initiatief moet nemen om het optreden van de betrokken partijen te coördineren en hun onderlinge samenwerking te verzekeren. 5. Diversiteit De regering wenst de werkzaamheden van de sociale partners inzake diversiteit te ondersteunen en enkele voorstellen aan te reiken via de principenota in bijlage. Tevens zal de budgettaire impact van de voorgestelde maatregelen onderzocht worden. Het centrum voor gelijkheid van kansen en strijd tegen het racisme en het instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen zullen erbij betrokken worden, teneinde te bepalen hoe samengewerkt kan worden en wat de budgettaire implicaties zijn voor beide instellingen. Daarnaast moet met de gemeenschappen en gewesten worden overlegd om overlapping te vermijden. 6. Aligneren KB's tewerkstellingscellen en lastenverlagingen 6.a. alignering KB's tewerkstellingscellen De regering wenst de werking van de tewerkstellingscellen te optimaliseren door een aantal regelgevende teksten beter op elkaar af te stemmen.. 6.b. versterkte lastenverlaging en vereenvoudiging activering De regering wenst het uitvoeringsbesluit over de lastenverlaging in kader herstructureringen beter af te stemmen op activamaatregelen en weinig gebruikte maatregelen activa af te schaffen rekening houdend met de budgettaire impact. Hierbij moet worden vermeden dat gevallen worden uitgesloten die nu wel kunnen genieten van de lastenverlaging. Bovendien moet rekening worden gehouden met de beslissing van de MR van 30 maart, die de invoering voorziet vanaf 1 januari 2007 van het systeem van de negatieve bijdrage. 6.c. Doorstromingsprogramma's De doorstromingsprogramma's voorzien een hoger voordeel indien een werkloze aangeworven wordt die woont in een gemeente waarin de werkloosheid minstens 20% hoger ligt dan het gemiddelde van de regio. In Brussel, zijn er slechts enkele gemeenten die aan die voorwaarde voldoen. Alvast zullen om aan dit probleem te remediëren, de werklozen uit 5 gemeenten met de hoogste werkloosheidsgraad van de regio automatisch kunnen genieten van het verhoogde voordeel. Bovendien wil de regering in overleg met de deelregeringen en met de sociale partners de bepalingen voor de activering in het kader van de doorstromingsprogramma's afstemmen op de bepalingen voor de activeringen in het kader van Activa en Sine. 7. Federale globale projecten Met deze maatregel wordt, in uitvoering van het generatiepact, het aantal federale rosettabanen verdubbeld. De regering zal de geselecteerde projecten waarin deze jongeren tewerkgesteld worden aan de sociale partners meedelen. 8. Start- en stagebonus Deze maatregel uit het generatiepact, waarbij aan deeltijds lerenden en werkenden én aan de werkgevers die een stageplaats aanbieden een bonus wordt gegeven werd reeds overlegd met de sociale partners in de NAR. Gezien met de sociale partners afgesproken werd dat deze maatregel snel in werking moet treden wordt beslist om deze maatregel goed te keuren. De regering wenst bovendien het bereik van de stagebonus zo ruim mogelijk te houden en wil daarom met de sociale partners overleggen over de modaliteiten van de toepassing van de stagebonus via de uitzendsector. Voorstel van notificatie Het ontwerp van koninklijk besluit wordt in tweede lezing goedgekeurd. Het mag ter ondertekening aan de Koning worden voorgelegd na advies van de Raad van State uit te brengen binnen een termijn van ten hoogste dertig dagen. 9. Web-applicatie tewerkstellingsmaatregelen De regering zal een webapplicatie ontwikkelen om snel zijn weg te vinden in tewerkstellingsmaatregelen. Bovendien krijgt de Minister van werk de opdracht om met de betrokken administraties voorstellen te formuleren om het stelsel van de lastenvermindering in het kader van de de tewerkstellingsmaatregelen te vereenvoudigen. De sociale partners zullen bij deze werkzaamheden betrokken worden. 10. Ervaringsfonds De regering zal, in uitvoering van het generatiepact, het ervaringsfonds uitbreiden: de leeftijd om in aanmerking te komen voor projecten wordt verlaagd tot 45 jaar en er komen meer projecten in aanmerking. 11. Vorderingsrecht De regering wenst, in uitvoering van een Europese richtlijn en in het kader van de strijd tegen misbruiken in het kader van tewerkstelling van buitenlandse werknemers het bestaande vorderingsrecht van werknemers en werknemersorganisaties bij een Belgische rechtbank ook toe te passen op gedetacheerde werknemers. 12. Hoofdelijke aansprakelijkheid De regering wil de hoofdelijke aansprakelijkheid in het kader van aannemingsovereenkomsten doorvoeren en wil de sociale partners nauw betrekken bij het bepalen van de uitvoeringsmodaliteiten. Het is daarbij de bedoeling om fraude in het kader van internationale tewerkstelling te voorkomen zonder dat dit een negatieve impact mag hebben op het economisch weefsel. 13. Artikel 3 bis Rsz-wet De regering wil de problemen die zich stellen inzake de toepasselijkheid van de RSZ wet op buitenlandse werknemers uit landen waarmee geen verdrag of bilateraal akkoord bestaat te onderzoeken en op te lossen. (Geen RSZ-onderwerping, dubbele RSZ-onderwerping, langdurige tewerkstelling in België zonder RSZ-onderwerping.) 14. Telewerk wordt uitgebreid tot statutairen Op vraag van de NAR zal de regering een voorstel doen om de bepalingen voorzien in Cao nr 85, die een kader creëert voor telethuiswerk (autonomie invulling arbeidstijd,etc). uit te breiden naar publieke sector. Daartoe zal de Minister van ambtenarenzaken voor de federale ambtenaren onderzoeken hoe het kader van CAO 85 kan inspireren om tot een gelijkaardige oplossing te komen voor de tot statutairen binnen de overheid. Hij zal overleggen met de gewesten en gemeenschappen om te onderzoeken of zo'n kader ook op dat niveau kan ingevoerd worden. 15. Uitzendarbeid: toevoeging van motief ‘instroom in de arbeidsmarkt' Vermits uitzendarbeid veelal fungeert als instroomkanaal in de arbeidsmarkt, ook en vooral voor de kansengroepen en met name voor allochtone jongeren, moet bij de sociale partners worden aangedrongen om op korte termijn hun advies af te ronden. Hierbij moet niet enkel een invoering van het 4e motief worden in acht genomen maar ook een verbetering van het sociaal statuut. 16. Jaarverslag interne dienst De regering wil het jaarverslag interne dienst van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk vereenvoudigen tot een checklist. De regering zal erover waken dat dit geen negatieve impact zal hebben op de accuraatheid van de gegevens en de analyse. 17. Variabilisering premie arbeidsongevallen De regering wil een versterkt bonus-malussysteem binnen de verzekering voor arbeidsongevallen voor kleine en middelgrote ondernemingen doorvoeren zodat de bedrijven die inspanningen doen op het vlak van veiligheid daarvoor beloond worden. 18. Inter- en intraregionale mobiliteit Aan de InterministrIële conferentie wordt gevraagd een evaluatie te maken van de samenwerkingsacties die op dit ogenblik ontwikkeld worden door de regionale begeleidingsinstellingen. De Minister van werk krijgt de opdracht hierover de Interministriële conferentie samen te roepen tegen september 2006. De evaluatie zal aan de sociale partners voorgelegd worden. 19. Studentenarbeid De regering wil met de sociale partners de studentenarbeid vereenvoudigen door over te stappen van een toegelaten aantal dagen naar een toegelaten aantal uur per jaar. Om technische redenen kan dit pas met ingang vanaf 1 januari 2007. Daarbij staat het de student vrij om te kiezen wanneer hij deze uren presteert. Van twee periodes van 23 dagen zal men gaan naar maximum 400u. De werkgeversbijdrage en de werknemersbijdrage zal hetzelfde zijn voor ieder gepresteerd uur. Het uurrooster volgens het welk de student zal werken wordt in ieder geval opgenomen in de arbeidsovereenkomst. De budgettaire impact van het aan het nieuwe systeem aangepaste controlemechanisme zal worden onderzocht. 20. Betaald educatief verlof Het stelsel van betaald educatief verlof kampt met grote financiële problemen. De regering verwacht, tegen de begrotingscontrole in juli, een aantal voorstellen van de sociale partners om hieraan te remediëren. 21. Elektronische handtekening arbeidsovereenkomsten De federale regering wenst het e-HRM projecten te stimuleren en arbeidsdocumenten en andere sociale documenten op electronische wijze mogelijk te maken, zonder dat daarbij afbreuk gedaan kan worden aan bestaande arbeidsrechtelijke bepalingen. 22. Elektronische maaltijdcheques De federale regering wil een regelgevend kader te creëren dat moet toelaten om elektronische maaltijdcheques in te voeren en de markt van de maaltijdcheques vrij te maken.