26 feb 2021 18:33

Arbeidsongeschiktheid van zelfstandigen buiten het grondgebied

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval en minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed over arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen die zich in het buitenland bevinden.

De situatie van de arbeidsongeschikte gerechtigde die niet op het Belgische grondgebied verblijft, verschilt momenteel van die van een werknemer. Wanneer de werknemer zich immers niet daadwerkelijk op het Belgisch grondgebied bevindt, wordt hem de toekenning van uitkeringen geweigerd, maar wordt hij toch als arbeidsongeschikt erkend. Bij een zelfstandige wordt echter in dit geval de staat van arbeidsongeschiktheid beëindigd.

Het ontwerp dient ertoe de situatie van de zelfstandigen in overeenstemming te brengen met die van de werknemers. Dat gebeurt door in de regelgeving over de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen de regel op te nemen dat de toekenning van een arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt geweigerd wanneer de gerechtigde zich niet daadwerkelijk op het Belgische grondgebied bevindt. Door de aanpassing wordt de erkenning van de zelfstandige als arbeidsongeschikte gevrijwaard.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot vervanging van artikel 25 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten