21 nov 2003 16:00

Arbeidsongevallen

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden van de instellingen van openbaar nut en van de autonome overheidsbedrijven, voor arbeidsongevallen en ongevallen op de weg naar en van het werk.

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden van de instellingen van openbaar nut en van de autonome overheidsbedrijven, voor arbeidsongevallen en ongevallen op de weg naar en van het werk.

Dit ontwerp biedt aan de personeelsleden van de "Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française" de mogelijkheid vergoed te worden bij een arbeidsongeval. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 1970.