21 nov 2003 16:00

Ministerraad van 21 november 2003

De Ministerraad vergaderde Wetstraat 16 op vrijdag 21 november om 10 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde Wetstraat 16 op vrijdag 21 november om 10 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Eerste Minister heeft allereerst de aandacht gevestigd op de goedkeuring van twee nota's over, enerzijds de administratieve vereenvoudiging, en anderzijds de informatisering van de Staat. Deze nota's zullen volgende week op het Parlement ingediend worden (persbericht 1-2). De Ministerraad heeft ook zijn goedkeuring gehecht aan vier voorontwerpen van wet met betrekking tot de kieswetgeving. De Minister van Binnenlandse Zaken zal ze, voor gemotiveerd advies, voorleggen aan de afdeling wetgeving van de Raad van State (binnen een termijn van 5 werkdagen) (persbericht 7). Daarnaast heeft Guy Verhofstadt de nadruk gelegd op de overeenkomst die werd getroffen om een humane omkadering van de geboorte van een levenloos geboren kind en de waardigheid van het stoffelijk overschot van de foetus, in te stellen (persbericht 5). Hij heeft ook een akkoord aangekondigd over een nieuw systeem betreffende de ecoboni. Een amendement bij het voorontwerp van programmawet moet het instellen van een nieuw systeem mogelijk maken, klaarder en eenvoudiger, gebaseerd op de vermindering van de BTW van 21 % naar 6 % en de afschaffing van de accijnzen voor non-alcoholische dranken. Dat systeem zou op 1 april in voege moeten treden. Een bijdrage op verpakking voor eenmalig gebruik wordt overwogen, evenals een vrijstelling voor recycleerbare verpakking. Voor dit laatste geval wenst de Minister van Financiën waarborgen inzake gezondheid en vanwege de Europese Unie. De Ministerraad heeft ook volgende punten behandeld: - voorontwerp van wet over de samenwerking met het Internationaal Strafgerechtshof en de internationale straftribunalen (persbericht 6); - gunning van een opdracht voor het voortzetten van de implementatie van de geconsolideerde boordtabellen van de FOD Financiën (persbericht 8); - opstarten van een offerteaanvraagprocedure voor de schoonmaak van de militaire gebouwen van het Koningin Elizabethkwartier te Evere (NAVO) (persbericht 9); - een reeks ontwerpen van koninklijk besluit tot toekenning van de managementfuncties van administrateur-generaal en adjunct-administrateur-generaal bij de sommige openbare instellingen van sociale zekerheid (persbericht 10); - ontwerp van koninklijk besluit rond de weging van de managementfuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid (persbericht 11); - ontwerp van koninklijk besluit tot instelling van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten (persbericht 14); - ontwerp van koninklijk besluit betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden van de instellingen van openbaar nut en van de autonome overheidsbedrijven, voor arbeidsongevallen en ongevallen op de weg naar en van het werk (persbericht 15); - twee ontwerpen van koninklijk besluit betreffende de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom, en het Zilverfonds (persbericht 16) - ontwerp van koninklijk besluit rond de opcentiemen op de belasting van de niet-inwoners (natuurlijke personen) en de toepassing van de aanvullende belastingen op de personenbelasting (persbericht 17); - voorontwerp van wet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, voor de samenwerking tussen de beleidsdomeinen van milieu en gezondheid (persbericht 18); - ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten (persbericht 19); - het standpunt van de Belgische Regering inzake het voorstel van richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de octrooieerbaarheid van in computers geïmplementeerde uitvindingen (persbericht 20); - ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg (persbericht 21); - verlenging tot 31 december 2004 van het voortbestaan van de Technische Steundienst voor het Spoorvervoer (TSS), samengesteld uit 18 personeelsleden gedetacheerd vanuit de NMBS (persbericht 22); - ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van sommige koninklijke besluiten betreffende de stelsels van onderbreking van de beroepsloopbaan en van tijdskrediet in het kader van het eenvormig maken van de regels inzake woonplaats (persbericht 23); - financiering van een initiatief inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat (persbericht 24); - voorontwerp van wet betreffende de Belgisch-Kroatische Overeenkomst inzake sociale zekerheid (persbericht 25); - voorontwerp van wet betreffende de Belgisch-Filippijnse Overeenkomst (persbericht 26); - voorontwerp van wet houdende de goedkeuring van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Albanië tot het vermijden van de dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting (persbericht 27); - voorontwerp van wet houdende goedkeuring van de Belgisch-Australische Overeenkomst inzake sociale zekerheid (persbericht 28); - de hervorming ter verbetering van de toegang tot het gerecht.

Nationaal actieplan leefmilieu-gezondheid

Op voorstel van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling, en de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad, in tweede lezing en na advies van de Raad van State, een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voor de samenwerking tussen de beleidsdomeinen van milieu en gezondheid.

Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten.

In computers geïmplementeerde uitvindingen

Op voorstel van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, nam de Ministerraad akte van het standpunt van de Belgische Regering inzake het voorstel van richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de octrooieerbaarheid van in computers geïmplementeerde uitvindingen.