21 nov 2003 16:00

Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten.

De nieuwe regeling voldoet aan een drievoudige doelstelling: - het Fonds voor de Grondstoffen uitbreiden tot de producten die vallen onder de wet productnormen; - het scheppen van een transparante band tussen de inkomsten uit de geïnde retributies en bijdragen en de uitgaven van de overheden. Dit ontwerp voert een duidelijke scheiding in tussen de inkomsten die voortvloeien uit de voorwaarden inzake op de markt brengen of houden van de betrokken producten die aan de betrokken Federale Overheidsdienst voor de Volksgezondheid toekomen en de inkomsten verbonden aan de activiteiten inzake toezicht die voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) bestemd zijn. De transparantie in het beheer van de uitgaven zal trouwens verzekerd worden middels de wijziging van de samenstelling van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten; - het voorkomen van de moeilijkheden bij het inschatten van de variabele inkomsten. Het ontwerp streeft naar een evenwicht tussen, enerzijds, de inkomsten gebonden aan het indienen van aanvraagdossiers die van jaar tot jaar sterk kunnen wisselen naargelang van het aantal ontvangen aanvragen en, anderzijds, de inkomsten uit jaarlijkse bijdragen die stabieler van aard zijn. De retributies die gelden voor de biociden werden zo veel mogelijk vastgesteld rekening houdend met het voor de bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik bestaande systeem. Het ontwerp neemt, zonder ze te wijzigen, de retributies en bijdragen over inzake dierenvoeders, meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten, ambachtelijke maalderijen, denaturatie en inmenging van magere melkpoeder in dierenvoeders, certificaten, genetisch gemodificeerde organismen, gevaarlijke stoffen en gevaarlijke preparaten. (*) ter vervanging van het koninklijk besluit van 19 augustus 1998.